Elszámolási és forintosítási információk

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást Társaságunk a fogyasztónak minősülő ügyfelünk kérelmére, erre irányuló igényének benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást a jogelőd – az Ügyfelünkkel szembeni követelést a Hungária-Faktor Zrt-re engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény – által rendelkezésre bocsátott információk alapján tudjuk elvégezni.. Társaságunk – kérelemre – igazolást állít ki arról, hogy a rá engedményezett követelést az Ügyféllel szemben érvényesíti. Az igazolást a jogelőd bank (pénzügyi intézmény) az általa készítendő elszámolás feltételéül szabhatja. A jogelőd bank elszámolása a követelés engedményezése időpontjára tartalmazza a követelés elszámolt adatait.

Az elszámolási igény előterjesztésére szolgáló mintakérelem a 2. pontban, a Formanyomtatványok, - cím alatt elérhető, ill. letölthető.  A nyomtatványt Társaságunk székhelyén működő ügyfélszolgálati helyiségében is kihelyeztük és  azt a fogyasztó kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük.

Amennyiben az Ügyfél személyes adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, a változásokat a 2. pontban, a Formanyomtatványok, - cím alatt található "Adatváltozás bejelentő nyomtatvány" kitöltésével javasoljuk bejelenteni. 


Amennyiben az elszámolás eredményeként az Ügyfél esetleges túlfizetése kerül megállapításra, annak összegét Társaságunk az Ügyfél által bejelentett bankszámlaszámra átutalja, vagy kérelemre Társaságunk székhelyén, készpénzben átadja. Az Ügyfél a 2. pontban, a Formanyomtatványok, - cím alatt található, "Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozhat a bankszámlaszámáról, vagy a pénztári kifizetés kéréséről. 


Amennyiben Ügyfelünk a Társaságunk elszámolással kapcsolatos intézkedését, esetleges mulasztását vagy az elszámolás adatait, helyességét kifogásolja, úgy azt a 2. pontban, a Formanyomtatványok -cím alatt található "Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban" - elnevezésű nyomtatvány kitöltésével is bejelentheti. 


A mintakérelem, ill. a honlapon található más formanyomtatvány alkalmazása Ügyfelünk számára nem kötelező. Kérjük azonban tisztelt ügyfeleinket, hogy kérelmüket írásban, két tanú előtti aláírásukkal ellátva, személyük, valamint szerződésük azonosítására alkalmas adataik, bankszámlaszámuk közlésével, ill. a jogelőd elszámolása csatolásával nyújtsák be.

A kérelem, nyilatkozat személyesen és postai úton is benyújtható Társaságunk 1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. számon található címén.

2. Formanyomtatványok: 

Nyomtatványminták

3. Forintosítás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény szerinti forintosítás a lejárt tartozással rendelkező Ügyfeleinket nem érinti, Társaságunk a követeléseit kizárólag magyar forintban tartja nyilván.


4. Az elszámolás felülvizsgálata

Panaszkezelés

Amennyiben az Ügyfél az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát Társaságunk bármely nem szóbeli kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén keresztül benyújthatja, így megküldheti postai úton a Hungária-Faktor Zrt.  címére, benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben Társaságunk székhelyén vagy megküldheti faxon, illetve elektronikus úton a megadott központi e-mail címre. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány elérhető a 2. pontban (Formanyomtatványok), vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését, A nyomtatvány használata nem kötelező.

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Annak elteltét követően Ügyfelünknek már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt - a törvény előírása szerint - úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az elszámolásban foglaltakat elfogadja.
 

Társaságunk a panasz kézhezvételét követően 60 napon belül megküldi az azzal kapcsolatos válaszát. Ebben a levelében részletes tájékoztatást ad arra az esetre, amennyiben a választ az Ügyfél nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk Ügyfelük szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Pénzügyi Békéltető Testület ( Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. , Telefon: +36 80 203-776 e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

A panasz elutasítása esetén az Ügyfélnek, mint fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja – Társaságunk álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Ha a kérelem benyújtásában akadályozva volt, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kell az eljárást kezdeményezni.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor a fogyasztó kérelmének tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy

- az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására vagy

- a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni vagy

- a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve e törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

A kérelemben be kell mutatni
- a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
- annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
- annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn.

A kérelemhez mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

Polgári nemperes eljárás

A fogyasztó mint kérelmező az elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követően, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának a fogyasztó részére történő kézbesítését követő 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának megváltoztatása iránt polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. Ha a fogyasztó a kérelem előterjesztésében akadályozva van, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.

A kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntést változtassa meg és határozatában állapítsa meg, hogy

- az elszámolás a kérelmező által megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására vagy

- a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni vagy

- a pénzügyi intézménynek a kérelmezővel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll és kötelezze a kérelmezettet az elszámolásra.

Ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja meg a helyes elszámolást, a kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület helyes elszámolást megállapító határozatát változtassa meg és határozatában állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolása helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására.

A kérelmező kizárólag olyan helytelen adat, illetve számítási hiba megállapítását kérheti, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte, és abban kizárólag olyan indokot jelölhet meg, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
A kérelmező kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására, hogy a panasz miért nem volt elkésett, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
A kérelmező kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint miért áll fenn, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.

A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság - illetékes. Belföldi lakóhely hiányában az illetékességet a fogyasztó tartózkodási helye alapozza meg; ha a fogyasztó tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg vagy a fogyasztónak belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a pénzügyi intézmény székhelye alapítja meg.

A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet az ügy irataival együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a bírósághoz továbbítja.

 

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatban Tisztelt Ügyfeleink további információkat is kaphatnak a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ internetes oldaláról:

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas/elszamolas_forintositas.html

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode